Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Gür Hukuk Bürosu’nun, her bir ilgili kişi grubu için açıklanan amaçlarla sınırlı olarak gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MAHREMİYETİNİZE ÖNEM VERİYORUZ

Anayasa’nın 20. maddesinde koruma altına alınmış olan özel hayatın gizliliği hakkına saygı duyuyor, yine aynı maddenin 3. fıkrasında zikredilen kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlediğimiz kişisel verilerin korunması için üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirme bilinci ile hareket ediyoruz. 

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL ELDE EDİYORUZ? 
  Bu Gizlilik Politikasında (i) internet sitemizi veya ofislerimizi ziyaret eden kişiler, (ii) müvekkillerimiz veya potansiyel müvekkillerimiz ile bunların irtibat kişileri, (iii) iş başvurusunda bulunan kişiler ve (iv) Gür Hukuk Bürosu tarafından kişisel verileri elde edilen diğer kişilere ait kişisel verilerin türlerini ve ne amaçla işlendiğini ne kadar süre için ve nasıl işlendiğini ve bu kişisel verilerin kimlere açıklandığını detayları ile açıklıyoruz.

  www.gurlaw.com adresli internet sitemiz, iletişim kanallarımız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden otomatik olan yöntemler ile ve arşiv kayıtlarımız gibi otomatik olmayan fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olarak aşağıdaki kişisel veri türlerini işlemekteyiz: 
   
  1. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad – Soyada, doğum tarihi, kimlik belgeleri ve pasaport fotokopileri, vergi kimlik numarası, imza sirküleri, telefon numarası, adres, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri.
  2. Finansal Bilgiler: Müvekkiller bakımından fatura detayları, ödeme geçmişi, banka hesabı bilgileri ve diğer finansal bilgiler.
  3. Cihaz Bilgileri: Çerezler ve benzer teknolojiler kanalıyla elde edilen bilgiler.
  4. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Gür Hukuk Bürosu ve çevresindeki alanlar güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Bu nedenle, büromuzu ziyaret ettiğinizde kameralarımız tarafından görüntünüz kaydedilebilir. Ayrıca iş başvurularında tarafımıza özel nitelikli kişisel veril aktarılmamasını önemle rica ediyor ve Gür Hukuk Bürosu sistemlerine düşen bir özel nitelikli kişisel verinin derhal imha edildiğini vurguluyoruz.
    
 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 
  1136 sayılı Avukatlık Kanunu bağlamında hukuki hizmet sunmak; hukuki faaliyetlerimize başlamak ve bu faaliyetleri yürütmek; kanunlara uygunluğu temin etmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek iş başvuru süreçlerini yönetmek; internet sitemizi geliştirmek ve kullanışlı hale getirmek; sizleri güncel gelişmeler, etkinlikler veya toplantılar hakkında bilgilendirmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgileri, finansal bilgiler ve cihaz bilgilerini işliyoruz. Söz konusu kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri ise (i) kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) bu kişisel verilerin işlenmesi bakımından meşru menfaatimiz bulunması ve (v) ilgili kişiler tarafından alenileştirilmesidir. 

  Ayrıca ofis alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla özel nitelikli kişisel veri olarak görüntüleriniz kamera sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Güvenlik kameralarından elde edilen özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekteki hukuki sebeplerimiz (i) Avukatlık Kanunu altındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması ve (ii) bu verilerin işlenmesinde meşru menfaatimizin bulunmasıdır. 
   
 3. İLGİLİ KİŞİLER
  1. Çalışan Adayı
   Aday başvurularımızın ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak, çalışan adayını doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek kişisel verileri topluyor, işliyor ve saklıyoruz. Kişisel bilgileri, genel işe alım faaliyetlerinin yanı sıra, yukarıda belirtmiş olduğumuz menfaatlerimiz yönünde de işliyor ve kullanıyoruz. Zaruri veya gerekli olduğu hallerde ise örneğin değerlendirme yapmak maksadıyla, çalışan adayının kişisel bilgilerini Gür Hukuk Bürosu içerisinde işe alım ile yetkili kişiler ile paylaşıyoruz. Söz konusu paylaşımın, her bir çalışan adayının işe alım sürecindeki rolünü yerine getirmesi için gerekli olanla sınırlı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda tarafımıza ulaşan kişisel verileri içerir Özgeçmişleri 3 ay süreyle saklıyor ve akabinde imha ediyoruz.
    
  2. Müvekkiller
   Gür Hukuk Bürosu müvekkil bilgilerini çok gizli olarak ele alır ve müvekkillerden toplanan tüm bilgiler, avukat-müvekkil gizliliğine tabi olacaktır. Bu bilgiler yalnızca müvekkillerimizle olan anlaşmamız doğrultusunda müvekkillere sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz kapsamında toplanacak ve işlenecektir. Bu verilerin bu şekilde işlenmesi; hukuki yükümlülüklere uyumluluk, sözleşmenin ifası, yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki amaçlarına dayanacaktır. Bu veriler, müvekkilden özel bir talimat alınmadıkça veya hukuki bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi için (kara para aklamayı önleme yükümlülükleri gibi) gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.
    
 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?
  Gerektiği ölçüde, kişisel verilerinizi idari kurum ve kuruluşlar ile, ilgili vergi daireleri ile ve yukarıdaki amaçların gerektirdiği durumlar ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımız, finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşıyoruz. Kişisel verirleriniz (i) burada sayılan kamu kurum ve kuruluşları ve diğer idari otoritelerin yasal olarak yerine getirmemiz gereken talepleri ile mahkemeler ve diğer adli kurumlar tarafından iletilen celp, tebligat veya sair bildirim ya da talepleri uygulamak, (ii) Gür Hukuk Bürosu müvekkillerinin menfaatlerini korumak amacıyla aktarılmaktadır. Bu aktarım hukuki hizmet sunma konusunda kanundan ve müvekkillerimiz ile aramızdaki sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ifası için gerekli olması nedenine dayanmaktadır.

  İş başvurunuz kapsamında bize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmıyoruz ve üçüncü kişiler ile paylaşmıyoruz.  Nitekim Gür Hukuk Bürosunun server hizmeti aldığı firmaların da Türkiye’de mukim şirketler olması sebebiyle server’larda yer alan kişisel verilerin yurtdışına aktarımı söz konusu değildir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması söz konusu olduğu takdirde ise buna ilişkin açık rızanızı ve yürürlükte olan kanun hükümleri uyarınca gerekli olan diğer bütün önlemleri alıyoruz.
   
 5. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
  İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] aracılığı ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.